ฝ่ายสิ่งแวดล้อม รฟม. สรุปแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง

เมื่อวันที่17 มกราคม 2562 ผู้จัดการโครงการ ฯ ด้านสิ่งแวดล้อม รฟม. พร้อมด้วยที่ปรึกษา PCYL ด้านความสิ่งแวดล้อม  และผู้รับสัมปทาน (STECON)  เข้าร่วมประชุม หารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)  ของการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง

โดยมีข้อสรุปในการใช้มาตรการลดฝุ่นละออง ที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการลดฝุ่นละอองของกระทรวงคมนาคม ดังนี้

  1. ให้ผู้รับสัมปทานจัดรถดูดฝุ่น ทำความสะอาดล้างผิวจราจรทุกวัน และเพิ่มสัญญาณไฟเตือน ในจุดที่มีการทำความสะอาดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
  1. ให้ผู้รับสัมปทานพิจารณางดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น การปรับพื้นที่ ถมดิน เป็นต้น
  2. ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีไม่ปล่อยควันดำ
  3. บริเวณทาง – เข้า พื้นที่ก่อสร้างให้มีการปูแผ่นเหล็ก และล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง
  1. ปิดคลุมกองดิน กองทรายด้วยผ้าใบให้มิดชิดทุกกอง
  2. ให้ผู้รับสัมปทานคืนผิวจราจรในจุดที่ไม่มีการก่อสร้างให้ได้มากที่สุด
  3. ให้มีการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหา PM2.5 เช่น การดูดฝุ่น ล้างผิวจราจร การป้องกัน  PM2.5 และเชิญชวนประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะ แทนการขับรถยนต์ส่วนตัว