รฟม. แจ้งปดิเบยี่งจราจรบนถนนลาดพรา้ว ตั้งแต่เชิงสะพานขา้ม คลองบางซื่อ ถึง เชิงสะพานข้ามคลองลาดพรา้ว เพื่อรื้อย้าย สาธารณูปโภค โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ตั้งแต่วนัที่ 20 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิ โน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงาน โยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง มีความจ าเป็นต้อง ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนลาดพร้าว ตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองบางซื่อ (ลาดพร้าว ซอย 43) ถึง เชิงสะพานข้ามคลองลาดพร้าว (ลาดพร้าว ซอย 45/1) เพื่อด าเนินการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค โดยจะปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ระยะทางประมาณ 350 เมตร ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้น ไป ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อด าเนินการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค โครงการ รถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจท าให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการ เดินทาง และการด าเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจ าเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้ เส้นทางสามารถ สอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.dailynews.co.th/economic/660430