อบรมความปลอดภัยในการทำงาน

 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง และ สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี จัดอบรมพนักงาน เรื่อง “นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน”  ครั้งที่ 1 โดยมีนายจักร ศิริภักดิ์ จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ STECON

การอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและช่วยให้งานบริหารจัดการควบคุมงานสอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ รฟม.