ระยะทางระหว่างกึ่งกลางสถานี ถึง กึ่งกลางสถานีถัดไป

ระยะทาง
YL01ลาดพร้าวถึงYL02ภาวนา1.33 ก.ม.
YL02ภาวนาถึงYL03โชคชัย 41.26 ก.ม.
YL03โชคชัย 4ถึงYL04ลาดพร้าว 711.60 ก.ม.
YL04ลาดพร้าว 71ถึงYL05ลาดพร้าว 830.90 ก.ม.
YL05ลาดพร้าว 83ถึงYL06มหาดไทย1.18 ก.ม.
YL06มหาดไทยถึงYL07ลาดพร้าว 1010.84 ก.ม.
YL07ลาดพร้าว 101ถึงYL08บางกะปิ1.23 ก.ม.
YL08บางกะปิถึงYL09แยกลำสาลี1.16 ก.ม.
YL09แยกลำสาลีถึงYL10ศรีกรีฑา1.29 ก.ม.
YL10ศรีกรีฑาถึงYL11หัวหมาก1.63 ก.ม.
YL11หัวหมากถึงYL12กลันตัน1.20 ก.ม.
YL12กลันตันถึงYL13ศรีนุช1.60 ก.ม.
YL13ศรีนุชถึงYL14ศรีนครินทร์ 381.14 ก.ม.
YL14ศรีนครินทร์ 38ถึงYL15สวนหลวง ร.91.15 ก.ม.
YL15สวนหลวง ร.9ถึงYL16ศรีอุดม1.57 ก.ม.
YL16ศรีอุดมถึงYL17ศรีเอี่ยม1.00 ก.ม.
YL17ศรีเอี่ยมถึงYL18ศรีลาซาล1.43 ก.ม.
YL18ศรีลาซาลถึงYL19ศรีแบริ่ง1.44 ก.ม.
YL19ศรีแบริ่งถึงYL20ศรีด่าน1.35 ก.ม.
YL20ศรีด่านถึงYL21ศรีเทพา1.11 ก.ม.
YL21ศรีเทพาถึงYL22ทิพวัล1.61 ก.ม.
YL22ทิพวัลถึงYL23สำโรง1.64 ก.ม.