กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สิ่งแวดล้อม กรรมสิทธิ์ที่ดิน ฯลฯ