รฟม. ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.) ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง บริเวณสถานีลาดพร้าว 71 สถานีลาดพร้าว 83 และสถานีบางกะปิ โดยได้ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยในการทำงานบนทางเดินฉุกเฉิน (Emergency WalkWay) และความปลอดภัยในการทำงานบริเวณจุดติดตั้งโครงสร้าง Steel Guideway Beam ที่แยกบางกะปิ รวมไปถึงตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งานตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในสถานี พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดเก็บและปิดคลุมวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานและยึดวัสดุอุปกรณ์ให้มีความมั่นคงแข็งแรงให้เรียบร้อย และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนและผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ ทั้งต่อบุคลากรของโครงการฯ และประชาชนผู้สัญจรบนถนนสาธารณะ นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข สามารถสอบถามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com เฟซบุ๊กแฟนเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ และไลน์ : @mrtyellowline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”

 

รฟม. ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย กองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ตลอดแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่สถานีลาดพร้าว บนถนนลาดพร้าว  ไปจนถึงสถานีสำโรง บนถนนเทพารักษ์ โดยได้ตรวจสอบการปิดคลุมกองดิน กองทราย และเศษวัสดุก่อสร้างในระหว่างรอการใช้งานหรือรอการขนย้ายออกจากพื้นที่ ให้เป็นไปตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 รวมทั้งได้ตรวจสอบการจัดทำทางเดินเท้าชั่วคราว ทดแทนทางเดินเท้าเดิม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้สัญจรในระหว่างที่มีงานก่อสร้างรบกวนทางเดินเท้าเดิม พร้อมทั้งเน้นย้ำให้มีการติดตั้งรั้วผ้าใบล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างให้ครบถ้วน เพื่อแสดงแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ให้มีความชัดเจน นอกจากนี้ ยังได้มีการตรวจสอบการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงบริเวณใต้สถานีสำโรง ตลอดจนกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด สามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์โครงการ www.mrta-yellowline.com และไลน์ @mrtyellowline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”

 

รฟม. ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.) ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง บริเวณตั้งแต่สถานีศรีเทพา-สถานีสำโรง บนถนนเทพารักษ์ โดยได้ตรวจสอบการติดตั้งระบบป้องกันวัสดุตกหล่น โดยเฉพาะจุดที่ยื่นออกมานอกเขตก่อสร้าง และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานและยึดวัสดุอุปกรณ์ให้มีความมั่นคงแข็งแรงให้เรียบร้อย ก่อนวันหยุดงานตามเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันการพัดปลิวจากลมพายุ พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนและผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ ทั้งต่อบุคลากรของโครงการฯ และประชาชนผู้สัญจรบนถนนสาธารณะ นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข สามารถสอบถามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com เฟซบุ๊กแฟนเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ และไลน์ : @mrtyellowline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”

 

MRT Yellow Line : การติดตั้งคานทางวิ่งชนิดเหล็ก บริเวณแยกบางกะปิ

 

ขอเชิญรับชมการติดตั้งคานทางวิ่งชนิดเหล็ก (Steel Guideway Beam) บริเวณแยกบางกะปิ ซึ่งเป็นคานทางวิ่งแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง จากถนนลาดพร้าว โค้งเข้าสู่ถนนศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นทางโค้งที่มีรัศมีน้อยที่สุดของโครงการฯ เพียง 72.30 เมตร #MRTA #mrtyellowline #Monorail 

ติดตามรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ได้ที่ :

– Facebook fanpage: โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง https://www.facebook.com/CRSTECONYL/​

– Line official: mrtyellowline

– Website: https://mrta-yellowline.com/

รฟม. ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ช่วงเวลากลางคืน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.) ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ช่วงเวลากลางคืน (Night Audit) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง บริเวณตั้งแต่สถานีศรีลาซาล บนถนนศรีนครินทร์ ถึง สถานีสำโรง บนถนนเทพารักษ์ โดยได้ตรวจสอบไฟส่องสว่างตามแนวเขตก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลากลางคืน รวมถึงตรวจสอบแผงผ้าใบแบริเออร์ ไฟสัญญาณเตือน ป้ายเตือนต่างๆ ให้มีความชัดเจนและพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง หากมีการชำรุดให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนและผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ ทั้งต่อบุคลากรของโครงการฯ และประชาชนผู้สัญจรบนถนนสาธารณะ นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข สามารถสอบถามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com เฟซบุ๊กแฟนเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ และไลน์ : @mrtyellowline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”

 

รฟม. ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยกองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว -สำโรง ตลอดแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่สถานีลาดพร้าว บนถนนลาดพร้าว ไปจนถึงสถานีสำโรง ถนนเทพารักษ์ โดยตรวจสอบการทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง การฉีดพรมน้ำ การปิดคลุมกองดิน กองทราย และเศษวัสดุก่อสร้าง ในระหว่างรอการใช้งานหรือรอการขนย้ายออกจากพื้นที่ ให้เป็นไปตามมาตรการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 รวมไปถึงตรวจสอบการจัดทำทางเดินเท้าชั่วคราวทดแทนทางเท้าเดิม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้สัญจรในขณะที่การก่อสร้างไปรบกวนทางเดินเท้าเดิม พร้อมทั้งเน้นย้ำให้มีการติดตั้งรั้วผ้าใบล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างให้ครบถ้วน เพื่อแสดงแนวเขตการก่อสร้างโครงการฯ ให้มีความชัดเจน และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด สามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์ : @mrtyellowline