UPDATE การคืนผิวจราจร บนถนนศรีนครินทร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ปัจจุบัน รถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ได้ดำเนินงานก่อสร้างงานโยธาของโครงการแล้วเสร็จ 100% และสามารถคืนช่องจราจรให้ผู้ใช้รถใช้ถนนศรีนครินทร์ได้แล้วเป็นส่วนใหญ่ โดยเหลือเพียงบางส่วนที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อคืนสภาพผิวจราจรถาวร

และพื้นที่บางส่วนยังคงมีการดำเนินงานก่อสร้าง ของหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่คงค้างอยู่ โดยจะเร่งดำเนินการทยอยคืนผิวจราจรโดยเร็วที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม….
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ติดต่อ Call Center : 0 261 4915 -2
การไฟฟ้านครหลวง ติดต่อ Call Center : 1130
การประปานครหลวง ติดต่อ Call Center : 1125