UPDATE การคืนผิวจราจร บนถนนเทพารักษ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ดำเนินการคืนผิวจราจร บนถนนเทพารักษ์ แล้วเสร็จตลอดแนวสายทาง ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ช่วงสถานีศรีเทพา – ทิพวัล – สำโรง ระยะทางประมาณ 3 กม. และบางช่วงของแนวเส้นทาง ยังคงมีกิจกรรมการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่ยังคงมีการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงาน…

ปัจจุบันในส่วนของโครงการฯ เปิดให้ใช้เส้นทางในการสัญจรได้ 3 ช่องทางตลอดแนวเส้นทาง ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก โดยหลังจากการคืนผิวจราจรแล้ว ทางโครงการฯ จะเร่งดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลาง เป็นการต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม….
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ติดต่อ Call Center : 0 261 4915 -2
การไฟฟ้านครหลวง ติดต่อ Call Center : 1130
การประปานครหลวง ติดต่อ Call Center : 1125